Instrumentvård

Kirurgiska instrument blir slits minst lika mycket av sterilisation och rengöring som av den dagliga användningen av instrumenten. Kemikalierna som används i dessa steriliserings och rengörings procedurer orsakar katalytisk oxidation av ytan som resulterar i upprepad slitning av ytan

Oxidations temperatur för Instrument med Ceramo legering är 750C˚. Eftersom dessa temperaturer inte förekommer regelbundet vid sterilisation och rengörings procedurer på sjukhus, så förekommer ingen oxidering som beskrivet på instrument i Ceramo®. Följden blir att instrument med Ceramo legering kommer att ha en längre livstid.
Den väldigt hårda ytan i Ceramo® medför en repfri yta vilket bidrar till att mindre föroreningar fastnar på instrumentet och gör dem därför mer lättskötta. Men alla instrument skall vårdas med omsorg.

För att kunna bibehålla ett instruments egenskaper och funktionalitet på bästa sätt samt för att vårda er gjorda investering i kvalitetsinstrument, så har vi tagit fram följande råd och skötselanvisningar för att ni ska få optimal livslängd och funktionalitet på instrumenten.

1. Hantera alla instrument varsamt, detta gäller överlag för alla instrument men i synnerhet mikro instrument

2. Låt ej föroreningar torka in på instrumentet Rengör därför instrumentet manuellt eller maskinellt snarast möjligt efter användning

3. Undvik förvaring av instrument i fuktig miljö om möjligt, t.ex. i avvaktan på transport till sterilcentral. Använd endast för ändamålet avsedda lösningar.

4. Låt inte instrument ligga knäppta eller intrasslade i andra instrument. På det sättet kan spänningskorrosion undvikas. Ev knäppen skall lämnas öppna. Mikro instrument skall inte läggas ovanpå varandra.

5. Vatten och vattenånga för rengöring, desinfektion och autoklavering kan innehålla salter, metaller och mineraler, vilka kan orsaka korrosion och missfärgningar. Kontrollera vattenkvaliteten är mjuk. Vid slutsköljning rekommenderas demineraliserat vatten

6. Anvisningar av fabrikanten för diskdesinfektor och diskmedel skall alltid följas. Dosering av diskmedel är mycket viktig ta i beaktande hur förorenat instrumentet är samt kvalitén på vattnet.

7. Använd endast för ändamålet avsedda lösningsmedel vid manuell rengöring och var noga med att följ fabrikantens anvisningar vad gäller dosering, tid och val av desinfektionslösning vid manuell rengöring. Ha inte instrument längre tid i lösningen än de som anvisas från fabrikanten. Vid sköljning använd helst demineraliserat vatten och torka instrumentet så fort som möjligt.

8. Vid ultraljudsrengöring skall instrumentet vara öppet och helt täckt med vätska. Skölj, helst med demineraliserat vatten. Torka noga. Se fabrikantens anvisningar.

9. Kontrollera instrument med avseende på föroreningar repor, missfärgningar, sprickor, korrosion.

10. Kontrollera instruments funktion:

Saxar – kontrollera att bladen glider smidigt mot varandra, provklipp i gasväv eller tyg

Tänger – kontrollera skär och provklipp i papp.

Mejslar – kontrollera skärpa och egg

Peanger och Kärlklämmare – kontrollera att käften stänger och öppnar korrekt, att stängning/öppning sker smidigt.

Pincetter – kontrollera att klor är intakta, att den nyper bra och att den stänger symmetriskt.

Nålförare- kontrollera att käften ej är skadad eller sliten, att stängning/öppning sker smidigt

11. Använd endast instrumentborstar, inga borstar med stål

12. Anolja instrument, efter varje användning. Anoljning görs lämpligen omedelbart före sterilisering på ställen där metall nöter mot metall Använd instrumentolja. Oljan skall ha en flampunkt över 135°C. Använd endast marginellt med olja på ytor som möts vid funktion (boxlås, spärrlås, skruvar, saxskär). Torka bort överflödig olja för undvikande av kladdiga instrument.

13. Följ noga fabrikantens anvisningar vid autoklavering. (Instrument gjorda i Ceramo klarar upp till 180 ° C).” För att ångan skall kunna nå alla delar av ett instrument skall det autoklaveras öppet och inte packas hårt.

14. Hög temperatur kan påverka metallen och hetlufsterilisering tillråds ej

15. Väteperoxidsterilisering rekommenderas ej för svartkromade instrument. Då Dessa kan bli flammiga, dock påverkas inte funktionen.

16. Nya instrument skall rengöras, anoljas, inspekteras samt steriliseras före första användning.

17. Slipning: Instrument med Ceramo® legering skickas till Medicross för korrekt slipning, likaså Super Cut saxar som slipas på ett speciellt sätt då det annars är det lätt att förstöra eggen. Vid felaktigt utförd reparation/service minskas livslängden och funktionaliteten betydligt.